Nieuws & Activiteiten

Presentatie: "Burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU-beleid"

Presentatie: "Burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU-beleid"

Op 20 mei 2023 organiseerde stichting Stop5GNL de tweede, wederom drukbezochte, Smart City conferentie in de Stichtse Vrije School in Zeist. Deze keer met als thema "Burgerinitiatieven". Een van de sprekers was Tom van Lamoen, fractievoorzitter van Amersfoort voor Vrijheid.

Jelmer Nengerman, student aan de Utrechtse School voor de Journalistiek, interviewde Tom Lamoen en Carlo Fiscalini (raadslid Nieuw Democratisch Zeist) en publiceerde er het artikel "Conferentie tegen slimme steden in Zeist: 'Elke lantaarnpaal wordt een 5G-zender'" over. 

PDF van de presentatie >>


Artikel School voor de Journalistiek >> 


Presentatie: "Slim verweer tegen smart"


Tijdens de eerste Smart City conferentie "Is het slim te leven in een smart city?" op 4 maart 2023 in de Stichtse Vrije School, georganiseerd door de stichtingen Stop5GNL en Stralingsbewust Zeist, gaf Carlo Fiscalini (raadslid Nieuw Democratisch Zeist) de presentatie: "Slim verweer tegen smart". 


 

Adviesstuk voor gemeenten en provincies

Adviesstuk voor gemeenten en provincies

Adviesstuk voor gemeenten en provincies: "Elektromagnetische Straling, inclusief 5G - hoe verstandig en veilig om te gaan met draadloze technologieën, met respect voor mens, dier, natuur en privacy".

Dit informatieve en tegelijkertijd verontrustende document is in december 2022 samengesteld door Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers van Bewonersplatform EMV. 


Document downloaden >>

Informatie-map "5G en Gezondheid"

Deze informatiemap is in maart 2020 samengesteld door Ruud Lammers - fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht (OP).

Document downloaden >>

Video's

"Lokaal verzet tegen 5G neemt toe" - Interview met de raadsleden Carlo Fiscalini (Nieuw Democratisch Zeist) en Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht)

In dit duo-interview roepen de twee bevlogen gemeenteraadsleden de landelijke politiek maar vooral hun collega-raadsleden in den lande, op om de inwoners beter te informeren over de risico's van straling en met name 5G
Op grond van internationaal onderzoek stellen zij, dat de blootstellingsnormen in Nederland drastisch zouden moeten worden verlaagd. In andere Europese landen, bijv. Italië en Oostenrijk, zijn die normen 10x zo streng als in Nederland.

"De opkomst van Smart City’s" – Interview met raadslid Antoon Huijgens (Gemeentebelangen Apeldoorn) en Sissi Bijleveld (Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn).

Gemeente Apeldoorn loopt voorop in de uitrol van het smart city concept, maar de huidige aanpak roept de nodige vragen op bij zowel burgers als de politiek. Tijdens dit interview leggen de sprekers de vinger op de zere plek.

"Smart City’s, haal de stekker eruit!" – Interview met raadsleden Carlo Fiscalini  (Nieuw-Democratisch Zeist) en Tom van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid) 

Fiscalini en Van Lamoen pleiten voor een breder debat over de gevolgen van Smart City's, met inbegrip van de mogelijke gevolgen voor privacy, surveillance en de verdeling van macht. Ze stellen dat het essentieel is om de samenleving actief te betrekken bij de besluitvorming rondom Smart City-initiatieven en om een open dialoog te voeren over de voor- en nadelen ervan.

KIJKTIP: 5G-webinar Connectiviteit & Gezondheid

Dit webinar heeft als doel politici en raadsleden feitelijk en wetenschappelijk te informeren over 5G  opdat zij deel kunnen nemen aan het democratisch proces. Het webinar wordt geopend door drs. S. v/d Raadt, fractievoorzitter Trots Haarlem.

Inhoud: 5G, wat is het? Wat zijn de biologische en gezondheidseffecten? Is er wetenschappelijk bewijs? Hoe komen de onderzoeken tot stand? Welke speelruimte heeft de gemeente?

Documenten uit het webinar >>

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief  1 - januari 2021

Inhoud
Adviesrapport '5G en Gezondheid' van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, Kabinetsreactie op het adviesrapport en andere recente ontwikkelingen.

Nieuwsbrief 1 >>

Nieuwsbrief  2 - april 2021

Inhoud

Gemeentelijk antennebeleid is een centraal instrument voor gemeenten om de ontwikkelingen rond digitale connectiviteit en de proliferatie van antennes te sturen. Deze nieuwsbrief geeft handreikingen voor het opstellen/herzien van lokaal antennebeleid. 

Nieuwsbrief 2 >>  Aanmelden nieuwsbrief >>

Brieven

Brief naar vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Op 24 januari 2021 heeft het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De brief is een reactie op de Kamerbrief die staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister van Ark (Medische Zorg) en staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op 20 november 2020 verstuurd hebben naar aanleiding van het adviesrapport "5G en Gezondheid" van de Gezondheidsraad.

 
Het Platform verzoekt de leden van de vaste Kamercommisseie VWS de inhoud van de brief op 1 februari 2021 te betrekken bij hun inbreng tijdens de behandeling van agendapunt 19 van het notaoverleg "Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid".

Onze brief >>   Kamerbrief >>
   Notaoverleg >>

Reactie op Internetconsultatie

Het Platform Gemeenten en Draadloze Connectiviteit heeft op 4 januari 2021 een reactie geschreven op de Internetconsultatie
"Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden"* waarbij staatssecretaris Mona Keijzer het voornemen heeft om de veel te hoge ICNIRP-blootstellingslimieten via een wijzigingsbesluit landelijk vast te gaan leggen. 

Hierdoor wordt het voor gemeenten onmogelijk gemaakt om lagere stralingslimieten te hanteren om de gezondheid van burgers en het milieu te beschermen. Zelfs de Tweede Kamer wordt bij deze besluitvorming buitenspel gezet. 

Internetconsultatie* >>  Onze reactie >>

*
Deze internetconsultatie is inmiddels gesloten voor het plaatsen van reacties.

Columns

Columns

Column 1 - november 2020

"Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten - Toeval?
Of is er meer aan de hand?

geschreven door 

Louis van der Kallen
raadslid/fractievoorzitter
Bergse Sociaal Democraten (BSD)
Bergen op Zoom.

Column 1 >>